ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο βασίζεται σε προδιαγραφές οριζόμενες από το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ΙΣΟ 9001:2015.

• Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προκύπτουν.

• Καλοπροαίρετη αντιμετώπιση των προβλημάτων με στόχο την επίλυσή τους, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ειλικρίνεια.

• Εξασφάλιση καλού κλίματος συνεργασίας τόσο μέσα στην επιχείρηση όσο και με τους προμηθευτές όσο και τους πελάτες.

• Την ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

• Την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του έργου, από την φάση προγραμματισμού μέχρι την ολοκλήρωση του και την παράδοση στον πελάτη.

• Εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλες τις υπηρεσίες μας.