ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας SOTMAN CLEANING SYSTEMS LTD διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Το Σύστηµα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, µέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

 

Η SOTMAN CLEANING SYSTEMS LTD δραστηριοποιείται στο καθαρισμό κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων επιχειρήσεων, καταστημάτων, γραφείων, τραπεζών, νοσοκομείων, οργανισμών, πολυκαταστημάτων και γενικά πάσης φύσεως επαγγελματικών και μη χώρων.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, καθώς και να το βελτιώνει συνεχώς μέσα από το έλεγχο των διεργασιών και τη συνεχή βελτίωση τους.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 

 • Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Η ικανοποίηση όλων των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται µέσα από τις σχετικές συµβάσεις.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των έργων, από τη φάση.προγραμματισμού της υλοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση του και την παράδοση στον πελάτη.

 

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται µέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήµατος Ποιότητας, οι οποίες προσδιορίζουν ενέργειες όπως:

 

 • Η συστηµατική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος, µέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη ∆ιοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Ο σαφής προσδιορισµός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των πελατών.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εµφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, µε σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης τους.

 

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας κοινοποιείται σε όλους του εργαζόμενους στην εταιρεία καθώς και στους συνεργάτες (πελάτες, προμηθευτές).